வாழ்விக்கும் விவிலியம், வாழ்வாக்குவது எப்படி?

வாழ்விக்கும் விவிலியம், வாழ்வாக்குவது எப்படி? சிந்தனை வழங்குபவர் அருட்பணி லெறின் டீ றோஸ் கொஸ்தா. 31/01/2018 மரியன்னை ஆலயத் திருவிழா ஆயத்த வழிபாட்டில்,மன்னார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *