எது திருச்சபை? ஒரு விவிலியப்பார்வை.

எது திருச்சபை? ஒரு விவிலியப்பார்வை. வழங்குபவர் அருட்பணி லெறின் டீ றோஸ் கொஸ்தா. 39/01/2018 மரியன்னை ஆலயத் திருவிழா ஆயத்த வழிபாட்டில்,மன்னார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *