யோசேவாஸ் அற்புத திருச்சிலுவை மன்னார் தூய செபஸ்தியார் பேராலயத்திற்கு வருகை

மகா கல்கமுவ என்னும் இடத்திலுள்ள தூய யோசேவாஸ் அற்புத திருச்சிலுவை மன்னார் தூய செபஸ்தியார் பேராலயத்திற்கு வருகை Arrival of the Miraculous Cross of St. Joseph Vaz to St. Sebastian’s Cathedral, MANNAR 24/10/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *