அருட்பணியாளர்களாக திருப்பொழிவு செய்யப்படும் திருநிகழ்வு

தியாக்கோன்கள் அருட்சகோதர்ர்கள் சதாஸ்கர், பஸ்ரியன், தேவறாஜ், றஞ்சன் சேவியர் ஆகியோர் அருட்பணியாளர்களாக திருப்பொழிவு செய்யப்படும் திருநிகழ்வு. தூய செபஸ்தியார் பேராலயம், மன்னார். 17/05/2018.
Ordination to the Priesthood. Rev.Deacons Sathasksr, Bastian,Thevaraj and Ranjan Xavier. St.Sebastian’s Cathedral, Mannar on 17/05/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *