சிறப்பு – அருட்பணி டரல்ட் கூஞ்ஞ வழிபாடு

மடுமாதா ஆடித் திருவிழா 7ம் நாள் ஆயத்த (சிறப்பு – அருட்பணி டரல்ட் கூஞ்ஞ) வழிபாடு.

மடுமாதா ஆடித் திருவிழா 7ம் நாள் ஆயத்த (சிறப்பு – அருட்பணி டரல்ட் கூஞ்ஞ) வழிபாடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *