சாளம்பன் தூய அடைக்கல அன்னை ஆலய அர்ச்சிப்பு விழா

 

ஆட்கட்டிவெளிப் பங்கு / சாளம்பன் தூய அடைக்கல அன்னை ஆலய ( மன்னார் மறை மாவட்டம் ) ஆலயத் திறப்பு , அர்ச்சிப்பு விழா Adkaddiveli ( Mannar Diocese) Parish / Chalampan Our Lady of Refugee Church Opening and Consecration 04/09/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *