திரு எண்ணெய் அர்சிக்கும் திருவழிபாட்டுத் திருப்பலி

  திரு எண்ணெய் அர்சிக்கும் திருவழிபாட்டுத் திருப்பலி 19/06/2020 தூய செபஸ்தியார் பேராலயம். மன்னார். Chrism Mass, St.Sebastian’s Cathedral, Mannar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *