காணிக்கை மாதா வருடாந்தத் திருவிழா மாலைப் புகழ் திருவழிபாடு

மன்னார் தூய காணிக்கை மாதா வருடாந்தத் திருவிழா மாலைப் புகழ் திருவழிபாடு / தூய மரியன்னை ஆலயம், மன்னார். Vesper Service at Our Lady of Presentation,Mannar. 01/02/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *