மடுமாதா ஆடித் திருவிழா 7ம் நாள் ஆயத்த (காலை) வழிபாடு

மடுமாதா ஆடித் திருவிழா 7ம் நாள் ஆயத்த (காலை) வழிபாடு. Our Lady of Madhu July Feast, 7th Novena (Morning ) . 29/06/2019

மடுமாதா ஆடித் திருவிழா 7ம் நாள் ஆயத்த (மதிய) வழிபாடு. Our Lady of Madhu July Feast, 7th Novena (Morning ) . 29/06/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *