புனித அந்தோனியார் திருவிழாத் திருப்பலி. வவுனியா.1

புனித அந்தோனியார் திருவிழாத் திருப்பலி. புனித அந்தோனியார் ஆலயம் , இறம்பைக்குளம், வவுனியா. St.Antony‘s Feast, St.Antony‘s Church, Rambaikulam, Vavuniya. 13/06/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *