150 ஆண்டு யூபிலி தொடக்க விழா. 1

மன்னார் புனித சவேரியார் ஆண்கள் கல்லூரி தேசிய பாடசாலை 150 ஆண்டு யூபிலி தொடக்க விழா. Sesquicentennial Inauguration Ceremony to Commemorate the 150 Years 10/06/2019 – 10/06/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *