மாந்தை( மன்னார் மறைமாவட்டம் )மாதா திருவிழா.

மாந்தை( மன்னார் மறைமாவட்டம் )மாதா திருவிழா.16/02/2018 Feast of Our Lady of Manthai ( Mannar Diocese) 16/02/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *