தூய செபஸ்தியார் வருடாந்தத் திருவிழா மாலைப் புகழ் திருவழிபாடு

மன்னார் பேராலயப் பாதுகாவலர் தூய செபஸ்தியார் வருடாந்தத் திருவிழா மாலைப் புகழ் திருவழிபாடு / தூய செபஸ்தியார் பேராலயம், மன்னார். Vesper Service at St. Sebastian’s Cathedral,Mannar. 19/01/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *