அருட்பொழிவு திருச்சடங்கு

குருத்துவ அருட்பொழிவு திருச்சடங்கு அருட்சகோத. றொ.அ.அன்ரன் ஞான்றாஜ் றெவல். தியாக்கோன் அருட்பொழிவு சகோ. யெஸ்மன் றாஜ் 06/012/2018 தூய செபஸ்தியார் பேராலயம், மன்னார்

Priestly ordination of Rev. Bro. Rosa yep Anthony Revel Anton Gnanarajah Revel (SDB) Diaconate of Bro. Lourthunayaham Jesmon Rajah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *