தூய யோசேவாஸ் அற்புத திருச்சிலுவை பேசாலை தூய வெற்றி நாயகி ஆலயம்வருகை

மகா கல்கமுவ என்னும் இடத்திலுள்ள தூய யோசேவாஸ் அற்புத திருச்சிலுவை பேசாலை தூய வெற்றி நாயகி ஆலயம் வருகை Arrival of the Miraculous Cross of St. Joseph Vaz to Our Lady of Victory’s Church, Pesalai25/10/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *