திருத்தியமைக்கப்பட்ட வரவேற்பு மாதா அமைவிடத் திறப்பு விழா

மடுமாதா ஆவணித் திருவிழா 8ம் நாள் ஆயத்த (மாலை) வழிபாடு / திருத்தியமைக்கப்பட்ட வரவேற்பு மாதா அமைவிடத் திறப்பு விழா.  Our Lady of Madhu August Feast, 8th Novena . (Evening) 13/08/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *