சிறப்பு குணமாக்கும் சிறப்பு குணமாக்கும் வழிபாடு

மடுமாதா ஆவணித் திருவிழா 7ம் நாள் ஆயத்த (சிறப்பு குணமாக்கும் – அருட்பணி டரல்ட் கூஞ்ஞ) வழிபாடு. Our Lady of Madhu August Feast, 7th Novena (Special Service by Rev. Fr.Darrel Coonghe ) . 12/08/2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *