6ம் நாள் ஆயத்த (மாலை- குணமாக்கும் வழிபாடு ) வழிபாடு

மடுமாதா ஆடித் திருவிழா 6ம் நாள் ஆயத்த (மாலை- குணமாக்கும் வழிபாடு ) வழிபாடு. Our Lady of Madhu July Feast, 6th Novena (Healing Service) . 11/08/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *