மடுத்திருப்பதியில் மக்கள் ஒன்று கூடி ஆன்மிகச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மருதமடுத் திருத்தாயாரின்  திருவிழாவிற்கான ஆயத்த வழிபாடுகள் நடைபெற்ற வரும் இந்நாட்களில் மருதமடுத் திருத்தாயாரின்  திருவிழாவிற்கான ஆயத்த வழிபாடுகள் நடைபெற்ற வரும் இந்நாட்களில் மடுத்திருப்பதியில் மக்கள் ஒன்று கூடி ஆன்மிகச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *