(சிறப்பு – அருட்பணி டரல்ட் கூஞ்ஞ) வழிபாடு.

மடுமாதா ஆடித் திருவிழா 7ம் நாள் ஆயத்த (சிறப்பு – அருட்பணி டரல்ட் கூஞ்ஞ) வழிபாடு. Our Lady of Madhu July Feast, 7th Novena (Special Service by Rev. Fr.Darrel Coonghe ) . 29/06/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *