பிரான்சிஸ்கு சவேரியார் ஆலயத் திறப்பு , அர்ச்சிப்பு விழா

 

சிலாவத்துறைப் பங்கு ( மன்னார் மறை மாவட்டம் ) தூய பிரான்சிஸ்கு சவேரியார் ஆலயத் திறப்பு , அர்ச்சிப்பு விழா 18/06:2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *