மருதமடுத் திருத்தாயாரின் திருத்தலத்தில்

மன்னார் மறைமாவட்டக் குருக்களுக்கான வருடாந்தத் தியானம் மருதமடுத் திருத்தாயாரின் திருத்தலத்தில் அமைந்துள்ள தூய மரிய வியான்னி தியான இல்லத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது.மன்னார் மறைமாவட்டக் குருக்களுக்கான வருடாந்தத் தியானம் மருதமடுத் திருத்தாயாரின் திருத்தலத்தில் அமைந்துள்ள தூய மரிய வியான்னி தியான இல்லத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *