சிலுவைப்பாதை: தூய செபஸ்தியார் பேராலயம், மன்னார்.

தவக்காலம் 6ம் வெள்ளி பெரிய சிலுவைப்பாதை: தூய செபஸ்தியார் பேராலயம், மன்னார். 23/03/2018.
6th Friday of Lent , The Way of the Cross: St. Sebastian’s Cathedral, Mannar. 23/03/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *