ஆலயத் திறப்பு , அர்ச்சிப்பு விழா

நானாட்டான் பங்கு தூய மரியா ( தூய அடைக்கல அன்னை )ஆலயத் திறப்பு , அர்ச்சிப்பு விழா Nanattan Parish St. Mary’s ( Our Lady of Good Health) Opening and Consecration 05/02/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *