வாழ்துக்கள்

      இடையர்கள்-தந்த-1

விழாவின் பேரொலியை அறிந்த மக்கள் பேறுபெற்றோர்; ஆண்டவரே! உம் முகத்தின் ஒளியில் அவர்கள் நடப்பார்கள். அவர்கள் நாள்முழுவதும் உம் பெயரில் களிகூர்வார்கள்;.உமது நீதியால் அவர்கள் மேன்மை அடைவார்கள்.திபா.89:15-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *